سایت در فرم جدید
 
 
سایت در فرم جدید

بنظر شما سایت در قالب جدید چگونه است؟

  1. بسیار عالی است (19 راي)
  2. عالی است (3 راي)
  3. خوب است (10 راي)
  4. نسبت خوب است (2 راي)
  5. خوب نیست (1 راي)
  6. اگر قالب دیگری باشد بهتر است (5 راي)
  7. اصلاً خوب نیست (17 راي)